މަޖިލީހުގެ ގެލަރީ

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޑިމޮކްރަސީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ބޭއްވި މަޒުމޫނު ލިޔުމުގެ މުބާރާތާއި ކުރެހުމުގެ މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކުރުން

6 އޮކްޓޯބަރު 2022

© 2022 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA