މަޖިލީހުގެ ގެލަރީ

ދެކުނު ކޮރެއާގެ ސަފީރު ހިޒް އެކްސެލެންސީ ޖިއޮންގް ވޫންޖިން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި

30 ނޮވެމްބަރު 2022

© 2023 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA