މަޖިލީހުގެ ގެލަރީ

ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޚާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެގޮތުން، ޚާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ ދަރިވަރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ކުރާ ގެއަށް ޒިޔާރަތްކުރުން

4 ޑިސެމްބަރު 2022

© 2023 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA