މަޖިލީހުގެ ގެލަރީ

‏ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު މާލެ ސިޓީ މޭޔަރ ޞިފާ މުޙައްމަދު އާއި ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ ޝަމާޢު ޝަރީފްއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

12 ނޮވެމްބަރު 2019

© 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސްގެ އިދާރާA