ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ އަގު ވަޒަންކުރުމަށް ބޭއްވި ޙަފްލާ - 5 އަހަރަށް ވުރެ ދަށް މުއްދަތުގައި ޚިދުމަތުގައި ތިބި މުވައްޒަފުންނަށް ޝުކުރުގެ ފިލާ ހަވާލުކުރުން

9 ފެބްރުއަރީ 2024

© 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA