މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ އަގު ވަޒަންކުރުމަށް ބޭއްވި ޙަފްލާ، 17 ވަނަ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ނިޝާން ޢިއްޒުންދީންގެ ޢިއްޒަތުގެ ވެރިޔާ ޢަބްދުالله ޝާހިދު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވުން

11 ފެބްރުއަރީ 2024

© 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA