މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ރައީސް ނިޝާން ޢިއްޒުންދީންގެ ޢިއްޒަތުގެ ވެރިޔާ އޮނަރަބަލް ޢަބްދުالله ޝާހިދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، އޮނަރަބަލް މުޙައްމަދު އަސްލަމްއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

14 މޭ 2024

© 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA