ކޮމިޓީގެ ނަން

ޢާންމު ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

25 ޖޫން 2019

ސްޓޭޓަސް

ކުރިޔަށް ދަނީ

މުއައްަޒަފުންގެ އޮނިގަނޑު ދިރާސާކުރުން

ޚުލާސާ

މުއައްަޒަފުންގެ އޮނިގަނޑު ދިރާސާކުރުން ކޮމިޓީން ކުރިއަށް ގެންދެވި

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

25 ޖޫން 2019 - ކުރިޔަށް ދަނީ

ގުޅުންހުރި ބައްދަލުވުންތައް
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސްގެ އިދާރާA