19ވަނަ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް

އީވާ ޢަބްދުﷲ

މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރަައީސް

ތަޢާރުފް

އީވާ އަބްދުﷲ އަކީ 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސެވެ. އެކަމަނާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސްގެ މަޤާމަށް އިންތިޚާބުކުރެވުނީ، 28 މޭ 2019 ގައި ބޭއްވުނު 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގައެވެ.

© 2023 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA