މަޖިލިސް ޓީވީ ވަގުތުން

2021 ވަނަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 16 ވަނަ ޖަލްސާ

ޖަލްސާ: 19/2021/3/16
ތާރީޚް: 21 ސެޕްޓެމްބަރު 2021 09:00

ފަހުގެ ވީޑިއޯތަށް

2021 ވަނަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 15 ވަނަ ޖަލްސާ

ޖަލްސާ: 19/2021/3/15
ތާރީޚް: 20 ސެޕްޓެމްބަރު 2021 09:00

2021 ވަނަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 14 ވަނަ ޖަލްސާ

ޖަލްސާ: 19/2021/3/14
ތާރީޚް: 15 ސެޕްޓެމްބަރު 2021 09:00

2021 ވަނަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 13 ވަނަ ޖަލްސާ

ޖަލްސާ: 19/2021/3/13
ތާރީޚް: 14 ސެޕްޓެމްބަރު 2021 09:00

މަޖިލިސް ޓީވީ އަރުޝީފް
އިތުރު ވީޑިއޯތަށް
މަޖިލިސް ޓީވީ އަޑުތަކުގެ އަރުޝީފް
އިތުރު އޯޑިއޯތަށް

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA