މަޖިލިސް ޓީވީ

މަޖިލިސް ޓީވީ އަރުޝީފް
އިތުރު ވީޑިއޯތަށް

2023 ވަނަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 7 ވަނަ ޖަލްސާ

ޖަލްސާ: 19/2023/3/7
ތާރީޚް: 25 ސެޕްޓެމްބަރު 2023 09:00

2023 ވަނަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 7 ވަނަ ޖަލްސާ

ޖަލްސާ: 19/2023/3/7
ތާރީޚް: 20 ސެޕްޓެމްބަރު 2023 09:00

މަޖިލިސް ޓީވީ އަޑުތަކުގެ އަރުޝީފް
އިތުރު އޯޑިއޯތަށް

© 2023 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA