މަޖިލިސް ޓީވީ ވަގުތުން

2021 ވަނަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 27 ވަނަ ޖަލްސާ

ޖަލްސާ: 19/2021/3/27
ތާރީޚް: 19 އޮކްޓޯބަރު 2021 09:00

ފަހުގެ ވީޑިއޯތަށް
މަޖިލިސް ޓީވީ އަރުޝީފް
އިތުރު ވީޑިއޯތަށް

2021 ވަނަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 20 ވަނަ ޖަލްސާ

ޖަލްސާ: 19/2021/3/20
ތާރީޚް: 29 ސެޕްޓެމްބަރު 2021 09:00

2021 ވަނަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 19 ވަނަ ޖަލްސާ

ޖަލްސާ: 19/2021/3/19
ތާރީޚް: 28 ސެޕްޓެމްބަރު 2021 09:00

2021 ވަނަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 18 ވަނަ ޖަލްސާ

ޖަލްސާ: 19/2021/3/18
ތާރީޚް: 27 ސެޕްޓެމްބަރު 2021 09:00

2021 ވަނަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 17 ވަނަ ޖަލްސާ

ޖަލްސާ: 19/2021/3/17
ތާރީޚް: 22 ސެޕްޓެމްބަރު 2021 09:00

2021 ވަނަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 16 ވަނަ ޖަލްސާ

ޖަލްސާ: 19/2021/3/16
ތާރީޚް: 21 ސެޕްޓެމްބަރު 2021 09:00

2021 ވަނަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 15 ވަނަ ޖަލްސާ

ޖަލްސާ: 19/2021/3/15
ތާރީޚް: 20 ސެޕްޓެމްބަރު 2021 09:00

މަޖިލިސް ޓީވީ އަޑުތަކުގެ އަރުޝީފް
އިތުރު އޯޑިއޯތަށް

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA