19ވަނަ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވާ މެންބަރުން

-

ޙަސަން ޢަފީފު

ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވާ މެންބަރު

އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙައްމަދު

ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވާ މެންބަރު

މުޙައްމަދު އަސްލަމް

ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވާ މެންބަރު

އިބްރާހީމް ޝަރީފް

ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވާ މެންބަރު

ޤާސިމް އިބްރާހީމް

ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވާ މެންބަރު

© 2023 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA