19 ވަނަ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތައް

ވަގުތީ ކޮމިޓީ

މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު އެކުލަވާލެއްވުމަށް ހޮއްވެވި 11 މެންބަރުންގެ ވަގުތީ ކޮމިޓީ

މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ
މަޖިލީހާގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީ

ޢާންމު ކޮމިޓީ

މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާ
ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީ

ގަވާއިދު ކޮމިޓީ

މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާ
ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީ

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ

މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާ
ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީ

އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީ

މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާ
ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީ

އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ

މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާ
ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީ

މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީ

މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާ
ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީ

ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ

މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާ
ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީ

ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިގެ ކޮމިޓީ

މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާ
ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީ

ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީ

މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާ
މަޖިލީހާގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީ

ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ

މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާ
މަޖިލީހާގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީ

އިމްތިޔާޒާއި ސުލޫކް ކޮމިޓީ

މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާ
ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީ

ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީ

މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާ
ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީ

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީ

މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާ
ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީ

އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮމިޓީ

މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާ
ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީ

ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީ

މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާ
ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީ

ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީ

މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާ
ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީ

ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީ

މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާ
ވަގުތީ ކޮމިޓީ

ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީ

މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާ
ވަގުތީ ކޮމިޓީ

މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ

މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާ
ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީ

އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީއާއި އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮމިޓީގެ ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީ

މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ
ވަގުތީ ކޮމިޓީ

މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ

މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާ
ވަގުތީ ކޮމިޓީ

އޯޕަން ޑޭ އިންތިޒާމް ކުރުމަށް ހޮއްވެވި ސަބް ކޮމިޓީ

މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާ
ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީ

މީހުން ޓްރެފިކްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ދިރާސާކުރުމަށް ހޮވި ޖޮއިންޓް ސަބް ކޮމިޓީ

މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާ
ވަގުތީ ކޮމިޓީ

ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ (ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ބިލު ދިރާސާކުރުމަށް)

މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާ
ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީ

އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީއާއި އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީ

މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ
ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީ

އިންތިޤާލީ އިންޞާފުގެ ބިލު ދިރާސާކުރުމަށް އެކުލަވާލެވުނު ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ

މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ
ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީ

ބިނާވެށި ޕްލޭން ކުރުމާއި ހިންގުމުގެ ބިލު ދިރާސާކުރުމަށް ހޮވި ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީ

މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާ
ވަގުތީ ކޮމިޓީ

ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިގެ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ (އައި.ޓީ.ސީ ދާއިރާގައި ރާއްޖެ އޮތް ޙާލަތު ދެނެގަނެ އެސަސްމެންޓެއް ހެދުމަށް އެދި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަށް ހޮއްވެވި ސަބް ކޮމިޓީ)

މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ
ވަގުތީ ކޮމިޓީ

ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިގެ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ (ޤާނޫނު ނަންބަރު 5/2009 (އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ދިރާސާކުރުމަށް ހޮއްވެވި ސަބް ކޮމިޓީ)

މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ
ވަގުތީ ކޮމިޓީ

ދައުލަތުގެ ޚަރަދަށް ޒިންމާވުމުގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކާއި ހަމަތަކުން އިސްތިސްނާކުރުމަށް ދީފައިވާ ހުއްދައިގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާގުޅޭ މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަށް ހޮއްވެވި ކޮމިޓީ

މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ
ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީ

ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީއާ ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީ (149 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައާގުޅޭ)

މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ
ވަގުތީ ކޮމިޓީ

ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީއާ ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ (އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ މައްސަލައާގުޅޭ)

މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާ
ވަގުތީ ކޮމިޓީ

ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ (ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒުތަކާއި ބާރުތަކުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ދިރާސާކުރާ)

މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާ
ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީ

ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިގެ ކޮމިޓީއާއި ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީގެ ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީ

މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާ
ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީ

ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިގެ ކޮމިޓީއާއި އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީ

މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ
ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީ

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ އަދި ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީގެ ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީ

މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ
ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީ

އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮމިޓީ އަދި އެސްއޯއީ ކޮމިޓީގެ ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީ

މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާ
ވަގުތީ ކޮމިޓީ

ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ (އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އިން ވީ.އައި.ޕީ. ސެކިއުރިޓީ ދިނުމުގެ އުސޫލު ދިރާސާކުރުމަށް)

މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާ
ވަގުތީ ކޮމިޓީ

ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ 1

މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ
ވަގުތީ ކޮމިޓީ

ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ 2

މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ
ވަގުތީ ކޮމިޓީ

މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ 1

މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާ
ވަގުތީ ކޮމިޓީ

ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ (ޤާނޫނު ނަންބަރު 32/2015 (ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް)

މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާ
ވަގުތީ ކޮމިޓީ

ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ 3

މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާ
ވަގުތީ ކޮމިޓީ

އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ

މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ
ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީ

ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީއާ ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީ (އެމް.އެމް.ޕީ.އާރް.ސީ މައްސަލައާ ގުޅޭ)

މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާ
ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީ

ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީއާ ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ (149 ކިލޯ ޑްރަގް މައްސަލައާ ގުޅޭ)

މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ
ވަގުތީ ކޮމިޓީ

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ 2 (ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/2006 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް އިސްލާޙް ގެނައުމުގެ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ހޮއްވެވި ސަބް ކޮމިޓީ)

މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ
ވަގުތީ ކޮމިޓީ

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ A ( އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތައް ދިރާސާކުރުން)

މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ
ވަގުތީ ކޮމިޓީ

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ 1 (އޮޑިޓް އަދި އެކައުންޓިންގއާ ގުޅޭ ބިލުތައް ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ހޮއްވެވި ސަބް ކޮމިޓީ)

މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ
ވަގުތީ ކޮމިޓީ

އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ (ރިޒޯޓުތަކުގެ ސަރވިސް ޗާޖް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރަމުންދާ އުޞޫލު ދިރާސާކުރުން)

މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ
ވަގުތީ ކޮމިޓީ

އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ (ބާޠިލުކުރެވިފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓް މައްސަލައާ ގުޅޭ)

މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާ
ވަގުތީ ކޮމިޓީ

އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ (ރަށުގެ އުފެއްދުންތަކާއި ވިޔަފާރިތައް... ޤަރާރު)

މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ
ވަގުތީ ކޮމިޓީ

އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ (ކޮވިޑް-19 ޙާލަތާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުންނަށް އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަން ބަޔާންކޮށް މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ)

މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ
ވަގުތީ ކޮމިޓީ

އެމް.އެމް.އޭގެ ޤާނޫނުއާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ޤާނޫނުއަށް އިސްލާޙް ގެނައުމުގެ ބިލު އަދި ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމާއި ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްތަކުގެ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ހޮއްވެވި ސަބް ކޮމިޓީ

މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާ
ވަގުތީ ކޮމިޓީ

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ 3 (އިންޝުއަރެންސްއާބެހޭ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ހޮއްވެވި ސަބް ކޮމިޓީ)

މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާ
ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީ

އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީއާއި އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮމިޓީގެ ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ

މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ
ވަގުތީ ކޮމިޓީ

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ B ( އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތައް ދިރާސާކުރުން)

މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ
ވަގުތީ ކޮމިޓީ

އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ (މީރާ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު ދިރާސާކުރުން)

މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ
ވަގުތީ ކޮމިޓީ

ސަރުކާރު މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ

މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ
ވަގުތީ ކޮމިޓީ

ސަރުކާރު މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ (ކޮމިޓީގެ ވޯކް ޕްލޭން އެކުލަވާލުން)

މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ
ވަގުތީ ކޮމިޓީ

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ C ( އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތައް ދިރާސާކުރުން)

މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ
ވަގުތީ ކޮމިޓީ

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ D ( އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތައް ދިރާސާކުރުން)

މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ
ވަގުތީ ކޮމިޓީ

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ E ( އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތައް ދިރާސާކުރުން)

މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ
ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީ

ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީއާއި ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީގެ ޖޮއިންޓް ސަބް ކޮމިޓީ (ޖަލު ސިޓީތަކާގުޅޭ)

މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާ
ވަގުތީ ކޮމިޓީ

ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ 1

މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާ
ވަގުތީ ކޮމިޓީ

ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ 2

މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާ
ވަގުތީ ކޮމިޓީ

ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ 3

މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާ
ވަގުތީ ކޮމިޓީ

ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ 4

މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާ
ވަގުތީ ކޮމިޓީ

ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ 5

މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާ
ވަގުތީ ކޮމިޓީ

ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ (ކުރީގެ ކައުންސިލްތަކާގުޅޭ)

މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާ
ވަގުތީ ކޮމިޓީ

ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ (ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅޭ)

މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާ
ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީ

ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިގެ ކޮމިޓީ އާއި އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ

މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ
ވަގުތީ ކޮމިޓީ

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ 4 (މާލީ އަދި އެހެނިހެން މަޞްލަޙަތުތައް ހާމަކުރުމުގެ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ހޮއްވެވި ސަބް ކޮމިޓީ)

މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާ
ވަގުތީ ކޮމިޓީ

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ 5 (ދައުލަތުގެ މަޝްރޫޢުތަކުގައި ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ދިނުމުގެ ނިޒާމް ނަޒާހަތްތެރިކަން ދިރާސާކުރަން ހޮއްވެވި)

މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ
ވަގުތީ ކޮމިޓީ

ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ (އަހަރީ ރިޕޯޓުތައް ބެލުމަށް)

މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާ
ވަގުތީ ކޮމިޓީ

ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކުގެ ހާލަތު ދެނެގަތުމަށް އެކުލަވާލެވުނު)

މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާ
ވަގުތީ ކޮމިޓީ

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ 6 (ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙުގެނައުމުގެ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ހޮއްވެވި ސަބް ކޮމިޓީ)

މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ
ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީ

ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީ އަދި ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީގެ ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ

މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާ
ވަގުތީ ކޮމިޓީ

ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ (ކެމިކަލް ހަތިޔާރު މަނާކުރުމުގެ ބިލު ދިރާސާކުރުން)

މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާ
ވަގުތީ ކޮމިޓީ

ޢާންމު ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ 1

މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާ
ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީ

މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީއާއި ގަވާއިދު ކޮމިޓީގެ ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީ

މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާ
ވަގުތީ ކޮމިޓީ

ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީގެ ސަބްކޮމިޓީ (ކައުންސިލްތަކުން ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަތައް ބަލާ ކޮމިޓީ)

މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާ
ވަގުތީ ކޮމިޓީ

ބިނާވެށި ޕްލޭން ކުރުމާއި ހިންގުމުގެ ބިލު ދިރާސާކުރުމަށް ހޮވި ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ

މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާ
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2023 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA