19ވަނަ މަޖިލީހުގެ ރައީސް

ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު

މަޖިލީހުގެ ރައީސް

ތަޢާރުފް

ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަކީ 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްއެވެ. އެމަނިކުފާނު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މަޤާމަށް އިންތިޚާބުކުރެވުނީ، 28 މޭ 2019 ގައި ބޭއްވުނު 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގައެވެ.

ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ތަޢުލީމް ހާސިލްކުރެއްވީ މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލުންނާއި އިނގިރޭސިވިލާތުންނެވެ. މަޖީދިއްޔާއިން އޯ ލެވެލް ނިންމެވުމަށްފަހު އޭ ލެވެލް އާއި މެރިޓައިމް ދާއިރާއިން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ނެންގެވީ އިނގިރޭސިވިލާތުންނެވެ. ކިޔަވާވިދާޅުވިއިރުވެސް އެމަނިކުފާނުގެ ވިސްނުންފުޅު ހުރީ މިނިވަންކަމާއި، ސިޔާސީ ބަދަލުތަކުގެ މައްޗަށެވެ. ރައްޔިތުންގެ ހައްޤުގައި ވަކާލާތުކުރެއްވުމުގެ ރޫޙެވެ.

އެގޮތުން އެމަނިކުފާނު އެ މަސައްކަތްފުޅު ފެއްޓެވީ، އެމަނިކުފާނު ނުހަނު ކުރައްވާހިތްވާ ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ނިކުންނަވައި އެ ދާއިރާގައި އުޅުއްވަމުންނެވެ. އެމަނިކުފާނު ހިތްވަރު ދޫކޮށްނުލައްވައި އަބަދުވެސް އިޞްލާޙަށް ގޮވާލެއްވިއެވެ. މިނިވަންކަމަށް ގޮވާލެއްވިއެވެ. އަސާސީ ޙައްޤުތައް ހޯދައިދޭން ގޮވާލެއްވިއެވެ.

ނޫސްވެރިކަމުގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތަކަށް ވަކާލާތުކުރެއްވި ނަމަވެސް، ސިޔާސީ މަޤާމެއް ފުރަތަމަ ފުރުއްވީ 1999 ގައި އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރައްވައި، މާލޭގެ ގޮނޑިއެއް ހޯއްދަވައިގެންނެވެ. ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަކީ އަބަދުވެސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގައި މަސައްކަތްފުޅު ކުރެއްވުމަށް ލޯބިކުރައްވާ ސިޔާސީ ލީޑަރެކެވެ. އެހެންކަމުން، އެމަނިކުފާނު އޭރުވެސް ފެނުނީ މެންބަރެއްގެ ފުރިހަމަ ޒިންމާ އަދާކުރެއްވި، ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުގައި އަޑުއުފުއްލެވި ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ރާއްޖޭގައި ސިޔާސީ ޕާޓީ އުފައްދަން ފުރަތަމަ ހުށައެޅުއްވީ އެމަނިކުފާނު މާލޭގެ މެންބަރަކަށް ހުންނަވައި، 2001 ގައެވެ. އެހެންނަމަވެސް، 42 މީހުންގެ ސޮޔާއެކު އެމްޑީޕީ އުފެއްދުމަށް އޭރު ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުން މަޖިލިހުގައި ނެގި ވޯޓުގައި ފާހެއްނުވިއެވެ.

ރާއްޖެއަށް ޕާޓީ ނިޒާމް އައިސް، ސިޔާސީ ގޮތުން މިނިވަން އަދި އަސާސީ ޙައްޤުތަކެއް ކަނޑައެޅި ޤާނޫނުއަސާސީއެއް ލިބުނީ ފަހަތުގައި ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ވަރަށް ބޮޑު ހިތްވަރެއް އޮވެގެންނެވެ. އެ ޙަޤީޤަތާއެކު ރައްޔިތުންގެ ވަރަށް ގިނަ ބައެއްގެ ލޯބި އެމަނިކުފާނު ހޯއްދެވިއެވެ. އަދި 2005 ގައި އެމްޑީޕީ އުފެއްދީއްސުރެ މިހާތަނަށް އެ ޕާޓީގެ އެންމެ ނުފޫޒު ގަދަ ވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނެވީ އެމަނިކުފާނެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމުގެ މަޤާމަށް 2008 ގައި ހޮވިވަޑައިގަތުމަކީ ވެސް އޭގެ ހެއްކެކެވެ. އަދި މިހާރު ވެސް ސިޔާސީ ގޮތުން ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ލީޑަރެވެ.

© 2023 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA