ތަފާސްހިސާބް

19ވަނަ މަޖިލީހުގެ މަޖިލިސް ދެވަނަ ދައުރު (2021)


39.4%

މަަަސައްކަތް ނިމުނުވަރު

22

ޖަލްސާތައް


0

ކޮމިޓީ ޖަލްސާތައް

0 ގަޑި 0 މިނެޓް

ކޮމިޓީ ޖަލްސާތަކުގައި ޖުމްލަ ހޭދަވިވަގުތު


ބިލްތައް

41

ބޭއްވުނު

9

ހުށައެޅުނު

އެކްޝަންތައް

11

ބޭއްވުނު

1

ހުށައެޅުނު

މިނިސްޓަރުންނާއި ސުވާލުކުރުން

14

ބޭއްވުނު

6

ހުށައެޅުނު

މެމްބަރުން ޖަވާބުދާރީވި މައްސަލަތައް

8

ބޭއްވުނު

5

ހުށައެޅުނު

ޕާލިމަންޓް ޖަވާބުދާރީވި މައްސަލަތައް

8

ބޭއްވުނު

5

ހުށައެޅުނު

ސަރުކާރުން ޖަވާބުދާރީވި މައްސަލަތައް

10

ބޭއްވުނު

8

ހުށައެޅުނު

ކުއްލި މައްސަލަ

3

ބޭއްވުނު

3

ހުށައެޅުނު

އެހެނިހެން މައްސަލައާއި ރިޕޯޓް

9

ބޭއްވުނު

4

ހުށައެޅުނު

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2023 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA