ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީ

20 ވަނަ މަޖިލީހުގެ ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިގެ ކޮމިޓީ

ތަފާސްހިސާބު

11

މެންބަރުން

3

ކޮމިޓީ މަސައްކަތް

3

ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުން

ތަޢާރުފު

މި ކޮމިޓީ އުފައްދާފައިވަނީ 3 ޖޫން 2024 ގައި ބޭއްވި، 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 2 ވަނަ ޖަލްސާގައެވެ. މި ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަގާފަތާގުޅޭ އެންމެހައި ކަންކަން ބަލައި ދިރާސާކޮށް، ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލައި، އެ އިދާރާތައް ޒިންމާދާރުކުރުވައި، ޤައުމީ ތަރައްޤީއާގުޅޭ އެންމެހައި ކަންކަމުގައި އެ އިދާރާތަކަށް ލަފަޔާއި މަޝްވަރާދިނުމެވެ.

ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުން

© 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA