ނަން

ކްލެމެންސީ ބޯޑަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު ޢައްޔަންކުރުމުގެ މައްސަލަ

ނަންބަރު

7/2024

ހުށަހެޅި ޖަލްސާ

20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 3 ވަނަ ޖަލްސާ

ބާވަތް

އެހެނިހެން

ސްޕޮންސަރ

ޓޭބަލް

ސްޓޭޓަސް

މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި

ޚުލާޞާ

ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/2010 (މަޢާފުދިނުމާއި އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 11 ވަނަ މާއްދާގެ (މ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ކްލެމެންސީ ބޯޑަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު ޢައްޔަންކުރުމުގެ މައްސަލަ

މިހާރުއޮތް ހިސާބު

  •   މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި

ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް

ނެގިފައިވާ ވޯޓުތައް

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA