މަޖިލީހުގެ ގެލަރީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

7 ޖޫން 2019

© 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސްގެ އިދާރާA