މަޖިލީހުގެ ގެލަރީ

‏ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު، ހިޒް އެކްސަލަންސީ ރިޓަޔަޑް ޖަސްޓިސް ޖޯހަން ކްރީގްލަރއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

9 ޖުލައި 2019

© 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސްގެ އިދާރާA