މަޖިލީހުގެ ގެލަރީ

ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ އދގެ ރެޒިޑެންޓް ކޯޑިނޭޓަރ ހަރ އެކްސެލެންސީ ކެތަރިން ހެސްވެލް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

3 މާރިޗު 2021

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA