މަޖިލީހުގެ ގެލަރީ

‏ސަރުކާރުގެ މައްސޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން، ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

10 ޖުލައި 2019

© 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސްގެ އިދާރާA