މަޖިލީހުގެ ގެލަރީ

‏ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގެ ވަފުދުގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

14 ޖުލައި 2019

© 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސްގެ އިދާރާA