މަޖިލީހުގެ ގެލަރީ

އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ޚާއްސަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން، ‏ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

14 ޖުލައި 2019

© 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސްގެ އިދާރާA