މަޖިލީހުގެ ގެލަރީ

އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ޚާއްސަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއިން، ޕްރެޒިޑެންޝަލް ކޮމިޝަން އޮން ކޮރަޕްޝަން އެންޑް އެސެޓް ރިކަވަރީގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރުން

24 މާރިޗު 2021

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA