މަޖިލީހުގެ ގެލަރީ

ތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުالله ރިޔާޟް، މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނަޞީމްއާ ސުވާލުކުރެއްވުން

31 މާރިޗު 2021

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA