މަޖިލީހުގެ ގެލަރީ

އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ޚާއްސަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން، ‏ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

16 ޖުލައި 2019

© 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސްގެ އިދާރާA