މަޖިލީހުގެ ގެލަރީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ހާލުކޮޅާ ގުޅޭ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް، އީވާ ޢަބްދުﷲ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނާ ހިއްސާކުރެއްވުން

9 މޭ 2021

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA