މަޖިލީހުގެ ގެލަރީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ޔުނައިޓެޑް ކިންގްޑަމްގެ ޕޮލިސް ސަރވިސް އޮފް ނޮދާރން އަޔަރލެންޑްގެ ކުރީގެ ޗީފް ކޮންސްޓަބަލް، ސަރ ހިއު ސްޓެފަން ރޮޑެން އޯރޑޭއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

17 ޖުލައި 2019

© 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސްގެ އިދާރާA