މަޖިލީހުގެ ގެލަރީ

‫ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފު، މިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޢާޠިފާއާ ސުވާލުކުރެއްވުން‬

22 ޖުލައި 2019

© 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސްގެ އިދާރާA