މަޖިލީހުގެ ގެލަރީ

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއިން ފޮނުއްވާފައިވާ ލިޔުންތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށް އެ އޮތޯރިޓީގެ ބޭފުޅުންނާ، ‏ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީން ބައްދަލުކުރުން

22 ޖުލައި 2019

© 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސްގެ އިދާރާA