މަޖިލީހުގެ ގެލަރީ

ޢަބްދުالله އަޝްރަފް، މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ގަވަރނަރ ގުޅޭގޮތުން ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީއާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް، އެމްއެމްއޭގެ ބޭފުޅުންނާ، މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ބައްދަލުކުރެއްވުން

22 ޖުލައި 2019

© 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސްގެ އިދާރާA