މަޖިލީހުގެ ގެލަރީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޘަޤާފީ ތަރިކައިގެ ބިލު ދިރާސާކުރެއްވުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އަރޓްސް ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް ގެ ބޭފުޅުންނާ، ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިގެ ކޮމިޓީން ބައްދަލުކުރުން

24 ޖުލައި 2019

© 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސްގެ އިދާރާA