މަޖިލީހުގެ ގެލަރީ

މޯލްޑިވްސް އިންޓަގްރޭޓެޑް ޓުއަރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ ބޭފުޅުންނާ، ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީން ބައްދަލުކުރުން

24 ޖުލައި 2019

© 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސްގެ އިދާރާA