މަޖިލީހުގެ ގެލަރީ

‏19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 28 ވަނަ ޖަލްސާ - ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ޖާބިރު، މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޝާހިދުއާ ސުވާލުކުރެއްވުން

31 ޖުލައި 2019

© 2022 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA