މަޖިލީހުގެ ގެލަރީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޔޫސުފް ލިޔުއްވާފައިވާ ޅެންފޮތް، “ދިވެހި ޅެމުގެ އަސްދަނޑި" ނެރެދެއްވައިފި

31 ޖުލައި 2019

© 2022 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA