މަޖިލީހުގެ ގެލަރީ

ޔޫރަޕިއަން ކޮމިޝަންގެ ވައިސް ޕްރެޒިޑެންޑް މިސް ފެޑަރިކާ މޮގަރިނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ކުރައްވާ ތަޤުރީރު

8 އޯގަސްޓު 2019

© 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސްގެ އިދާރާA