މަޖިލީހުގެ ގެލަރީ

ވެސްޓްމިންސްޓަރ ފައުންޑޭޝަން ފޯރ ޑިމޮކްރަސީއިން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީ އަދި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން

19 އޯގަސްޓު 2019

© 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސްގެ އިދާރާA