މަޖިލީހުގެ ގެލަރީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އޮނަރަބަލް އީވާ ޢަބްދުﷲ، ވެސްޓްމިންސްޓަރ ފައުންޑޭޝަން ފޯރ ޑިމޮކްރަސީގެ ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން

20 އޯގަސްޓު 2019

© 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސްގެ އިދާރާA