މަޖިލީހުގެ ގެލަރީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އިންޑިއަން ކަލްޗަރަލް ސެންޓަރ ގެ ޑިރެކްޓަރ ، ޑރ ސަޔެދް ތަންވީރް ނަސްރީން އާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

25 ނޮވެމްބަރު 2021

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA