މަޖިލީހުގެ ގެލަރީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ސިންގަޕޫރު ސަފީރު ހިޒް އެކްސެލެންސީ މިސްޓަރ ޗުއާ ތިއާން ޕޯ އާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

26 އޯގަސްޓު 2019

© 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސްގެ އިދާރާA