މަޖިލީހުގެ ގެލަރީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު، "ޕްރެކްޓިސް ޕާލަމެންޓް ފޯރ ޔޫތް" ގެ ބައިވެރިންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

7 ޑިސެމްބަރު 2021

© 2022 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA