މަޖިލީހުގެ ގެލަރީ

ޕްރެކްޓިސް ޕާލަމެންޓް ފޯރ ވިމެންގެ ބައިވެރިންނަށް ޤާނޫނު އެކުލަވާލުމުގައި އާންމުންގެ ބައިވެރިވުމުގެ މުހިންމުކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުން

14 ޑިސެމްބަރު 2021

© 2022 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA