މަޖިލީހުގެ ގެލަރީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރުކަން ކުރެއްވި އަލްމަރުޙޫމް ޙުސައިން ވަޙީދުގެ ހަނދާނުގައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ހަމަހިމޭންކަމުގެ ސުކޫތެއް ގެންނެވުން

16 ޑިސެމްބަރު 2021

© 2022 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA