މަޖިލީހުގެ ގެލަރީ

4ވަނަ ސައުތު އޭޝިއަން ސްޕީކާސް ސަމިޓްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށްޓަކައި ބަންގްލަދޭޝްގެ ޤާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުން

31 އޯގަސްޓު 2019

© 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސްގެ އިދާރާA