މަޖިލީހުގެ ގެލަރީ

4ވަނަ ސައުތު އޭޝިއަން ސްޕީކާސް ސަމިޓްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށްޓަކައި ޕާކިސްތާނުގެ ޤާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުގެ ތިރީގެ، ނޭޝަނަލް އެސެމްބްލީ އޮފް ޕާކިސްތާނުގެ ނައިބު ރައީސް ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުން

31 އޯގަސްޓު 2019

© 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސްގެ އިދާރާA