މަޖިލީހުގެ ގެލަރީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ އަރިހަށް އީޔޫގެ ސަފީރު ހިޒް އެކްސެލެންސީ ޑެނިސް ޗައިބީ އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވުން

12 މޭ 2022

© 2022 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA