މަޖިލީހުގެ ގެލަރީ

ސްރީލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންގހާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ތަޤްރީރުކުރެއްވުން

3 ސެޕްޓެމްބަރު 2019

© 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސްގެ އިދާރާA