މަޖިލީހުގެ ގެލަރީ

އިންޑިއަން އޯޝަން ކޮންފަރެންސްގެ ބައިވެރިންގެ ޝަރަފުގައި ބޭއްވެވި ރަސްމީ ފަރިއްކޮޅުގައި ރައްޔިތުންެގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުއާއި ނައިބު ރައީސް އީވާ ޢަބްދުﷲ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި

3 ސެޕްޓެމްބަރު 2019

© 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސްގެ އިދާރާA