މަޖިލީހުގެ ގެލަރީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ރަޝިއާގެ ސަފީރު މިސްޓަރ ޔޫރީ މެޓެރީއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

4 ސެޕްޓެމްބަރު 2019

© 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސްގެ އިދާރާA