މަޖިލީހުގެ ގެލަރީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ސިންގަޕޫރުގެ ފޮރިން އެފެއަރޒް މިނިސްޓަރ ޑރ. ވިވިއަން ބަލަކްރިޝްނަންއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

4 ސެޕްޓެމްބަރު 2019

© 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސްގެ އިދާރާA