މަޖިލީހުގެ ގެލަރީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު، ވިލާ ކޮލެޖް ބައްލަވައިލެއްވުމަށް އެ ކޮލެޖަށް ވަޑައިގެންނެވުން

23 ޖޫން 2022

© 2022 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA